Effectieve en innovatieve afvalwaterzuivering bij HVCH Heesch

Bij voetbalclub HVCH in Heesch startte in 2018 het eerste Nederlandse pilotproject van I-QUA om afvalwater op een efficiënte manier lokaal te zuiveren. De installaties zijn in 2019 aangelegd en nu wordt gemonitord hoe de werking loopt. Dit artikel zoomt in op de Membraan Bio Reactor, Pythoparking en de urineopwerking met ozon en de planning rond de pilot.

Het afvalwater van het clubhuis wordt in aparte stromen ingezameld en getransporteerd naar de riolering. Het gaat om afvalwater (faecaliën) van de toiletten (zwart water), waterloze urinoirs (geel water) en water afkomstig uit kantine en douches (grijs water). Deze deelstromen worden apart behandeld met innovatieve technologieën die niet eerder op deze schaal en in deze vorm zijn toegepast: een relatief kleine Membraan Bio Reactor(MBR) voor zwart water en het huishoudelijk afvalwater van de 4 tegenover gelegen woningen, een Phytoparking voor grijswater en een ozoninstallatie voor de opwerking van de  urine naar een zuivere meststof. Tijdens de pilot wordt het gezuiverde water ingezameld en op het riool geloosd. Zo kunnen de testen zonder problemen worden uitgevoerd en is er in geval van calamiteiten geen risico voor de volksgezondheid en de omgevingskwaliteit. 

Membraan Bio Reactor (MBR)

De MBR heeft een goed rendement als het gaat om zuivering en is kleiner en compacter dan conventionele systemen, daarom is er gekozen om dit systeem bij HVCH in te zetten. Door de MBR in een container te plaatsen kan deze, na afloop van de pilot, ook naar andere (tijdelijke) locaties verplaatst worden. Voor locaties (in het buitengebied) waar het efficiënter is om afvalwater lokaal te behandelen in plaats van via riolering of transportleiding te verplaatsen, heeft de MBR de grootste potentie.

De afvalwaterzuiveringstechnologie bestaat uit een bioreactor met beluchtingselementen en actief slib waar het afvalwater biologisch gezuiverd wordt. Het proces gaat daarna verder met de slib-waterscheiding door één of meerdere membranen. Deze filterstap vervangt de bezinkingsstap van conventionele actief slib systemen. Het MBR-systeem werkt met een hogere slibconcentratie (10-20 gr/l) en bij gebruik van fijnere membranen kan er een schoner effluent geproduceerd worden.

Phytoparking

De Phytoparking kan in potentie op veel plaatsen worden ingezet voor de zuivering van huishoudelijk- en grijs afvalwater. Daarom wordt deze getest bij HVCH. De toplaag van een Phytoparking is versterkt waardoor deze als parkeerplaats kan worden gebruikt. De Phytoparking is gevuld met geëxpandeerde kleikorrels, waarop bacteriën leven die voor zuivering van het afvalwater zorgen. Dit alles is door gebruik van een sterke folie van de ondergrond afgedicht. Door de relatief lange verblijftijd in het systeem ontstaat er geen zuiveringsslib, want alle slib wordt binnen het systeem verteerd.

De Phytoparking is nog niet eerder toegepast in Nederland. De pilot bij HVCH zal waardevolle praktijkinformatie over onderhoud, kosten en zuiveringsrendementen opleveren. In eerste instantie zal bij HVCH het grijs water van kantine en douches behandelen. Het leidingsysteem is zo ontworpen dat er ook zwart water en huishoudelijk afvalwater, eventueel met urine, naar de Phytoparking kan worden geleid. 

Ozon

Urine afkomstig van de waterloze urinoirs wordt apart ingezameld, zodat het later gebruikt kan worden als vloeibare meststof. Helaas is het gebruik van de vloeibare meststof In Nederland wettelijk nog niet mogelijk.

Op dit moment zijn geen wettelijke grens- of streefwaarden voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwaterstromen. De ozoninstallatie is dus niet ontworpen om een bepaald zuiveringsrendement te behalen, maar om zoveel mogelijk aanwezige microverontreinigingen te oxideren.

Een groot aandachtspunt bij direct gebruik van urine als meststof (dus zonder bewerking) vormen microverontreinigingen. Ozon kan een groot deel van deze microverontreinigingen afbreken. Bij HVCH wordt met pure urine getest of het mogelijk is deze als meststof te gebruiken.

Plannen voor 2020

De installaties zijn in 2019 aangelegd en begin 2020 werden deze opgestart. Door de coronacrisis heeft deze pilot vertraging opgelopen, omdat voetbalclub HVCH vanwege de maatregelen tijdelijk gesloten is en er nu beperkt afvalwater beschikbaar is. De monitoring wordt medio 2020, als HVCH weer opengaat hervat. De resultaten hiervan worden in 2021 verwacht.