Mobiele waterzuivering (MCW)- ECOZ®

Plaats:
Verschillende locaties in Vlaanderen

Doelstelling:
Het ontwikkelen en onderzoeken van een mobiele zuiveringstechnologie, geschikt voor lokale behandeling van het afvalwater van evenementen en festivals (waar in een korte periode grote hoeveelheden afvalwater worden geproduceerd). Er zal getracht worden op zomerfestivals de hele keten van wateraanvoer, toiletten + douches en lokale zuivering optimaal op elkaar af te stemmen tot een totaalconcept en een waterhergebruik binnen een bereik van 50 – 75% te bekomen.

Onderzoeksperiode: 2017 – 2019

Toegepaste technieken:

  • Mobiel plantenzuiveringssysteem
  • Drinkwaterproductie via diverse filtratiestappen (microfiltratie, ultrafiltratie, reverse-osmosis, actief koolfilter en LED-UV)

Beoogde resultaten:

  • Waterhergebruik (voor o.a. toiletten)
  • Waterhergebruik door verdere zuivering tot drinkbaar water
  • Energie-, water- en kostenbesparing
  • Optimalisatie van de capaciteit van een waterzuivering op basis van planten
  • Inpassing van een plantensysteem in een verplaatsbare unit
  • Ontwikkeling van een optimale sturing voor dit type systeem

Toelichting project:
Jaarlijks worden er in het buitengebied honderden events georganiseerd met grote bezoekersaantallen, dit zowel in Vlaanderen als in Nederland. Op al deze events worden mobiele toiletten, eettentjes/foodtrucks, douches, etc. geplaatst, die vaak gewoon op het oppervlaktewater lozen of waarvan het afvalwater afgevoerd wordt naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In Vlaanderen wordt beleidsmatig meer ingezet op lokale waterbehandeling. Recent werd dan ook in de Vlaamse wetgeving regelgeving opgenomen met betrekking tot ‘Lozing van huishoudelijk afvalwater bij grootschalige evenementen’. Vanuit milieutechnisch oogpunt bekeken, zou het beter zijn om het afvalwater ter plaatse te zuiveren en indien mogelijk het effluent ter plaatse te recupereren. Er worden daarnaast ook grote hoeveelheden flessenwater aangevoerd en een verdere zuivering tot drinkbaar water zou dit waterverbruik kunnen beperken. We zoeken dus naar mobiele systemen die water en energie besparen en op korte termijn grote hoeveelheden water kunnen verwerken, wat niet evident is voor de bestaande systemen.

Dit project zal starten vanuit de experimentele ontwikkeling van de technologische kennis van de partners (opgedane ervaring bij vaste helofytenfilters), aangevuld met wetenschappelijke kennis van de betrokken kennispartners om tot een mobiele zuiveringsunit te komen. Er zal getracht worden om een mobiel, op planten gebaseerd zuiveringssysteem te realiseren en de hele keten van wateraanvoer, toiletten, douches en zuivering optimaal op elkaar af te stemmen tot een totaalconcept. De pilootcontainer werd getest en gevalideerd, door de opstelling te gebruiken op verschillende zomerfestivals tijdens de zomers van 2017, 2018 en 2019. Door in te zetten op lokale waterzuivering, wordt gestreefd om binnen een bereik van 50 – 75% waterhergebruik te komen. Deze pilot werd mogelijk gemaakt door Hellowater, met wetenschappelijke opvolging en ondersteuning door Aquafin en de onderzoeksgroep LIWET van de Universiteit Gent, campus Kortrijk.

Conclusies:
De MCW pilot werd ontworpen bij de start van het I-QUA project, om lozingswater van verschillende (muziek)festivals in Vlaanderen te zuiveren gedurende enkele zomers. Uit deze pilot testperiode bleek de behandelingsunit geschikt te zijn om grijswater te behandelen, aangezien aan de lozingslimieten werd voldaan. Bij de combinatie met zwartwater werd ook een zeer efficiënte behandeling van het systeem teruggevonden, maar werden de lozingsnormen niet volledig gehaald. In termen van verwijderingsefficiëntie was de mobiele helofytenfilter (Dranouter 2019) in staat om te werken met een hydraulische laadsnelheid tot 2 m3.m-2.d-1 zonder enige vermindering van de effluentkwaliteit. Tijdens de prestatietest werd na optimalisatie een goede verwijdering van CZV, BZV, TSS, TN en TP waargenomen van respectievelijk 90%, 95%, 97%, 25% en 76%. Het drinkwaterbehandelingssysteem toonde een goede verwijdering van stikstofcomponenten, waardoor de normen voor drinkwaterkwaliteit werden gehaald. Dit betekent een groot potentieel voor hergebruik van drinkwater bij tijdelijke evenementen en festivals. Meer informatie is terug te vinden in volgende paper.