Voetbalvereniging HVCH

Plaats: 

Heesch

Doelstelling:

Scheiden en zuiveren van de afvalwaterstromen van een voetbalvereniging en vier tegenover gelegen woningen om te komen tot lokale verwerking van het afvalwater en terugwinning van grondstoffen. Tijdens het project is onderzocht welke technieken die al op grote schaal worden toegepast het meest geschikt zijn voor toepassing op kleinere schaal.

Onderzoeksperiode: 2017 – 2021

Onderzochte technieken:

  • Ozon toegepast op urine (geel water) van watervrije urinoirs (opwerking tot meststof)
  • Phytoparking toegepast op douchewater (grijs water) en vervolgens op zwart water
  • MBR met voorgeschakelde toegepast op zwart water afkomstig van de voetbalvereniging HVCH en vier tegenover gelegen woningen (zwart water en douche/keukenwater)

Beoogde resultaten:

  • Terugwinning en hergebruik van grondstoffen/circulariteit
  • Energiebesparing en -terugwinning
  • Tegengaan verdroging
  • Ontlasting vacuümriolering

Toelichting project:

HVCH is een voetbalclub met zo’n 1.400 leden. Ieder weekend maken 70 teams gebruik van de douches en toiletten. Het sportcomplex was aangesloten op de vacuümriolering. Renovatie van kleedkamers en clubgebouw bood de kans om de afvalwaterstromen volledig te scheiden: een urineafvoer (zonder spoelwater) van de mannentoiletten, een afvoer van fecaliënafvalwater en een afvoer van douche- en keukenafvalwater.

Deze scheiding  maakt het mogelijk om het afvalwater op verschillende manieren te behandelen. Er zijn daarom 3 afvalwaterzuiveringen gerealiseerd namelijk een Phytoparking, een MBR en een urinebehandeling met ozon.

De Phytoparking, een slib op dragersysteem onder een groene parkeerplaats, zuivert het afvalwater van douches en de kantine. Het fecaliënafvalwater, wordt door de MBR met voorgeschakelde bezinktank gezuiverd. De urine (zonder spoelwater) wordt via een ozonbehandeling ontdaan van medicijnresten en microverontreinigingen om als basis te kunnen dienen voor een vloeibare meststof. Helaas maakt de Nederlandse wetgeving het vooralsnog niet  mogelijk om meststof op basis van menselijke urine te gebruiken.

Deze scheiding van stromen maakt het mogelijk om urine op te werken tot meststof, gezuiverd water toe te voegen aan het grondwater (om verdroging tegen te gaan), en de bestaande riolering te ontlasten. Verder wordt er energie bespaard doordat het afvalwater niet hoeft te worden getransporteerd naar de zuivering.

Resultaten:

De coronaperiodes hebben de activiteiten op het voetbalcomplex voor grote periodes compleet stil gelegd. Desondanks zijn in de periodes tussen de lockdowns enige sportactiviteiten geweest waardoor toch nog geringe hoeveelheden afvalwater zijn geloosd op de systemen.

De Phytoparking heeft het afvalwater van douches en de kantine behandeld en de zuiveringsresultaten voldeden aan de vereisten. Een optimalisatieslag zal nog plaatsvinden in de periode na afloop van het I-QUA-project.

De eerste resultaten van de MBR tonen aan dat ondanks de geringe adaptatie van het actiefslib de MBR, de BZV en CZV heeft verwijderd tot het vereiste niveau in het effluent. M.b.t. de verwijdering van P en N was de resterende tijd te kort om de MBR zó in te regelen en eventueel het bijplaatsen van additionele apparatuur dat het vereiste niveau in het effluent kon worden bereikt. Daardoor heeft ook slechts een beperkte monitoring kunnen plaatsvinden.  Het onderzoek aan de MBR zal daarom na afloop van het I-QUA-project doorlopen teneinde optimalisaties te kunnen bereiken

Dit geldt tevens voor de urinebehandeling op basis van ozon de eerste resultaten tonen aan dat de medicijnresten en microverontreinigingen zijn verwijderd. Echter ook hier de optimalisatie moet nog geschieden in de periode na afloop van het project I-QUA.

Ook zullen in de periode na afloop van het I-QUA-project de verschillende installaties nog worden gekoppeld zodanig dat een algehele optimalisatie voor het geheel van de installaties kan worden gerealiseerd. Echter deze slag zal ook pas na het I-QUA-project plaatsvinden.

De kennis en ervaring die is opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe gekozen is voor deze  voorziening en het afwegingskader ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

De resultaten van de pilot vindt u op de Sanimonitor.